"Amb pell de gallina"
(2003-2004)
Les aus com a metafora de l`esser humà...
Totes les gàbies havien estat anteriorment ocupades per ocells reals.
El fet de forrar-les i pintar-les funcionava alhora com a un record melangiós
i com una al-legoria de llibertat.
“Goose flesh”


Thefowls as a metaphore of human...
All the cages had been previously busy for real birds.
Thefact to paperand paint them worked
at the same time as a melancholic memory
and how one to theallegory of freedom.